Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja – UAB „OrtoVita” valdomos interneto svetainės https://ortovita.lt (toliau – interneto svetainė) Naudotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Tinklapį administruoja UAB „OrtoVita” buveinės adresas: Gedimino g. 26, Kaunas, LT-44319, juridinio asmens kodas 134176248, veikianti kaip su svetaine susijusių paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas).

1.3. Su Bendrove susisiekti duomenų apsaugos klausimais galima kreipiantis šiais kontaktais:

El.paštu: info@ortovita.lt (Tema: Duomenų apsauga)

Adresu: Gedimino g. 26, Kaunas, LT-44319 (Adresatas: Duomenų apsauga)

1.4. Prieš pradedami naudotis Interneto svetaine, Jūs kaip Interneto svetainės naudotojas (toliau – Naudotojas) privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti šia Politika. Naudodamiesi Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.

1.5. Jei nesutinkate su Politika arba tam tikra jos dalimi, Jūs privalote nesinaudoti interneto svetainės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Jūs susipažinote ir besąlygiškai sutikote laikytis šios Politikos.

1.6. Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas ne iki galo susipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7. Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo naudojimąsi Interneto svetainės paslaugomis, jeigu Naudotojas Interneto svetaine naudojasi pažeisdamas šią Politiką, bando pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui ir saugumui.

1.8. Teikėjas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

1.8.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

1.8.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

1.8.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

1.8.4. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

1.8.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

1.8.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.9. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip „Facebook” socialinio tinklo paslaugomis, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook” visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

1.10. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Nurodydamas savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad Teikėjas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais priemonėmis ir tvarka.

2.2. Pateikdamas asmens duomenis, Jūs suteikiate Teikėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.3. Jūs esate atsakingas, kad į Svetainės duomenų bazę pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems dėl to, jog Naudotojas nurode neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo.

3. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

3.1. Paslaugų teikėjas, vykdydamas ūkinę komercinę veiklą, Svetainėje Klientams teikia informaciją apie gydymo paslaugas. Atitinkamai BDAR 6 str. 1d b) ir f) punktų pagrindu tvarko duomenis kaip duomenų valdytojas, siekiant atsakyti į užklausas ir pastabas, kurias pateikia Klientas. Duomenys taip pat būtini siekiant teisėtų Tiekėjo interesų.

3.2. Aukščiau nurodytais tikslais Teikėjas tvarko tokias asmens duomenų grupes:

3.2.1. Vardas;

3.2.2 Pavardė;

3.2.3. Telefono numeris;

3.2.4. El.pašto adresas.

3.3. Duomenys į duomenų bazę surenkami gaunant juos tiesiai iš Klientų.

3.4. Prie Klientų asmens duomenų uri prieigą Paslaugų teikėjo darbuotojai, veikiantys kaip duomenų gavėjai.

3.5. Prie Svetainės prieigą taip pat turi IT ir serverio paslaugų teikėjai, veikiantys kaip duomenų tvarkytojai, su kuriais Teikėjas yra sudaręs asmens duomenų tvarkymo sutartis.

4. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

4.1. Tvarkydamas ir saugodamas Naudotojų asmens duomenis, Teikėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.2. Svetainės pagalba gauti duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir/ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

5. Duomenų subjektų teisės

5.1. Jūs kaip duomenų subjektas turite teisę bet kada, pateikės prašymą Teikėjui, susipažinti su Teikėjo tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų.

5.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydamas poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

5.3. Jei pageidaujate pareikšti skundą dėl to, kaip Tiekėjas elgiasi su jūsų duomenimis, galite susisiekti su 1.3. punkte nurodytais kontaktais.

5.4 Jei nesate patenkinti Teikėjo atsakymu ar manote, kad šis tvarko Naudotojo asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santymkiams taikomas Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Interneto svetainės Teikėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygota naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusi dėl paties Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėjas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar  naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir(ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusia dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos teikimo sutrikimus, ir kt.

6.3. Teikėjas turi teisę iš dalies visiškai pakeisti Politiką.

6.4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

6.5 Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas sutinka su tokiais papildymais ir/ar pakeitimais.